Posts Tagged ‘açıköğretim ders notları’

Staj ve Uygulamalı Dersler

Staj ve Uygulamalı Dersler

Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği önlisans, Okul Öncesi Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği lisans programları dışındaki öğretim programlarında öğrencilerimizin staj yada uygulamalı eğitim yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü 2. sınıfında bulunan Klavye Öğretimi dersi devam mecburiyeti olmayan, ingilizce öğretmenliği lisans programında ise, 2. sınıftaki Okul Deneyimi (gözlem) dersi ile 4. sınıftaki Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi dersi (staj), Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programı 3. sınıf Okul Öncesi Eğitimde Uygulama dersi ve 4. sınıf Öğretmenlik Uygulaması dersi, devam mecburiyeti olan uygulamalı derslerdir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programına kayıt yaptıran öğrencilerin 2004-2005 öğretim yılındaki zorunlu staj süreleri Fakülte Yönetim Kurulunca 90 gün olarak belirlenmiştir. Öğrenciler Dekanlığın belirlediği staj koşullarına uymak zorundadırlar. Kendisine Dekanlık tarafından staj çağrısı gönderilen öğrenci geçerli bir mazereti yoksa, Dekanlığın belirlediği tarih ve yerde stajını yapmak zorundadır.

Öğrenciler, turistik belgesi bulunan bir işletmede kendileri staj yeri temin ederek, Dekanlık onayıyla stajlarını yapabilirler. Turistik işletme belgesi olmayan işletmelerde yapılan stajlar geçerli değildir. Staj sonunda stajını tamamladığına dair belgeyi Dekanlığa iletmek öğrencinin sorumluluğundadır. Stajını tamamlamayan öğrenci programdan mezun olamaz.

Staj uygulaması ile ilgili bilgiler daha sonra gönderilecektir.

Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Önlisans Programı ikinci sınıfında okutulan klavye öğretimi dersi uygulamalı bir ders olup, amacı öğrencilere on parmak klavye kullanımını öğretmektir. Bu dersin işleyiş biçimi ve sınavları ile ilgili bilgiler bu dersten sorumlu öğrencilerin adreslerine ayrıca gönderilecektir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince staj ve uygulama zorunluluğu konulan bölüm ve program öğrencileri bu çalışmalara katılmak zorundadırlar.

İkinci Üniversite

İkinci Üniversite

Herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan öğrenciler ve örgün eğitim mezunları, gerekli koşulları yerine getirerek Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)’na tekrar girmeden, aynı zamanda Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans ve ön lisans programlarına da kayıt yaptırarak farklı bir alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır. Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün Meslek Yüksekokulu programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programlardan mezun olanlar ise istedikleri takdirde, okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

 • Ev İdaresi,
 • Sosyal Bilimler,
 • Halkla İlişkiler,
 • Yerel Yönetimler,
 • Dış Ticaret,
 • Muhasebe,
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği,
 • Bankacılık ve Sigortacılık,
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
 • İlahiyat,
 • Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans,
 • Tarım Önlisans,
 • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

programlarının birinci sınıfına; Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün lisans programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programlardan mezun olanlar ise istedikleri takdirde, okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere

 • Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinin
  • İktisat,
  • Maliye,
  • Kamu Yönetimi,
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

  bölümlerinden birine,

 • İşletme Fakültesinin İşletme Bölümüne veya
 • Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarının birinci sınıfına başvurabilirler.

Lisans Tamamlama

Lisans Tamamlama

Üniversitelerin lisans eğitimi yapmakta olan Fakülte / Yüksekokullarından 1. ve 2. sınıf derslerinin tümünden başarılı olup, önlisans diploması alarak ayrılmış olanlar, lisans tamamlamak isterlerse her yıl Fakültelerimizce verilen ilanlarda belirtilen kontenjan ve koşullara göre başvurabilirler. Başvuruları kabul edilenler 3. sınıfa kayıt yaptırarak öğretime devam edebilirler.

Dikey Geçiş

Dikey Geçiş


Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık önlisans programından mezun olanlar, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” uyarınca ÖSYM’ce yapılan dikey geçiş sınavına katılarak örgün öğretime geçiş yapabilirler.

ÖSYM’ce yapılan bu sınavlara son sınıfta okuyan öğrenciler ile mezun olanlar ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler.

Ayrıca, Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarında son sınıf öğrencisi olanlar ile bu okullardan mezun olanlar, açıköğretim sistemiyle öğretim yapan İktisat ve işletme Fakültelerine, Üniversitemizce ilan edilen koşulları yerine getirdikleri takdirde dikey geçişle kayıt yaptırabilirler.

Başvuru ve kayıt koşulları her yıl ilan edilmekte ve bu koşulları yerine getirenler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 3. sınıfa doğrudan veya lisans öğrenimine hazırlık programına kayıt yaptırabilmektedirler.

Yatay Geçiş

Yatay Geçiş


Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; fakülte, bölüm ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki bölüm ve programlardan, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz.

Muafiyet

Muafiyet


Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarında (açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanınmaz.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencisi iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek, yeniden yerleştirilenler, önceki kaydını sildirmek koşuluyla, yerleştirildikleri bölüm ve programın birinci sınıfına kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilere fakültelerde daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanınmaz.

Öğretim Süresi

Öğrenim Süresi

2547 sayılı Yasanın değişik 44. maddesi; “Açıköğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler.” hükmünü getirmiştir. Buna göre İktisat, İşletme Fakültesi ile Açıköğretim Fakültesi lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere yedi yıl, Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programı öğrencileri dört yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Bu süreler içinde kaydını yeniletmediği için öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciler bu hakkı kullanmış sayılırlar.

Bu sürelerin bitiminden sonra, öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini tamamladıkları takdirde sınavlara katılarak öğretimlerini sürdürebilmekte ancak, öğrencilik haklarından yararlanmaları mümkün olmamaktadır.

Ancak, kurumlarla yapılan protokollere dayalı olarak yürütülmekte olan, (Adalet, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma, Kara Kuvvetleri ve Polis) Meslek Eğitimi Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, programa devam hakları, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla 4 yıldır. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin kaydı silinir ve fakülteyle ilişiği kesilir.

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile İlgili Uyarı

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerinin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili başvurularının gecikmeden ve süresinde yanıtlanabilmesi için başvuruların Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliğine veya Açıköğretim bürolarına yapılması gerekir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarında sorulan sorular, 5846 sayılı Kanun hükümleri uyarınca telif ücreti ödenmek suretiyle hazırlatılmakta ve denetimi yaptırılmaktadır. Dolayısıyla telif hakları Üniversitemize aittir. Bu sorular, bir soru bankasında toplanmakta olup, yapılacak sınavlarda soru bankasındaki sorulardan yararlanılabilmektedir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 24. maddesi uyarınca, sorular üzerinde telif hakkı sahibi olan Üniversitemizce sorulara ilişkin başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınavların güvenliği açısından, sınav esnasında cevap şıklarının alınması yasaklanmış olup, aksi davranış kopya olarak işlem görmektedir. Bu durumda cevap anahtarının istenmesi bir anlam ifade etmeyecektir. Ayrıca cevap anahtarları, telif hakkı ödenerek hazırlatılmış olan soruların ayrılmaz bir parçasıdır ve bu konudaki başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır.

Aynı şekilde, cevap kağıtları sorularla doğrudan bağlantılı olduğundan, ayrıca bilgi işlem ortamında değerlendirildiğinden ve bu değerlendirmede yanılma payı bulunmadığı yargı mercilerince de onaylandığından, cevap kağıtlarının istenmesi halinde, bu başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınav kağıtları, sadece yargı organlarında görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak istendiğinde, bu organa verilebilmektedir.

Ayrıca, sınavlarda alınan nota itiraz mümkün olmayıp, konu ile ilgili gerekli açıklama kılavuzlarda yapılmıştır. Bu nedenle kağıdın yeniden okunması veya not yükseltilmesi amacıyla 4982 sayılı kanundan bahisle konu ile ilgili yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sonuç olarak, belirtilen nedenlerle 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvurularda, sınav soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının ve cevap kağıtlarının istenmemesi, istenmesi halinde bu başvurunun değerlendirmeye alınmayacağı önemle duyurulur.

TV Derslerin Sağlanması

TV Ders Yayınlarına Ait VCD ya da DVD’lerin Sağlanması


Televizyonda yayınlanan derslerin VCD ya da DVD’leri,

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yunusemre Kampüsü 26470 Tepebaşı Eskişehir adresinden,
0 (222) 320 10 40 numaralı telefon ya da fakstan,
buraya tıklayarak göndereceğiniz e-posta aracılığıyla
istenebilmektedir. İstekte bulunabilmek için sözü edilen iletişim araçlarından herhangi birinin kullanılması ve istenen ders ya da derslerin belirtilmesi gerekmektedir. İstenen ders ya da derslerin VCD ya da DVD’sine ilişkin fiyat listesi fakültemiz tarafından talep edenlere ulaştırıldıktan sonra, VCD ya da DVD almak isteyenlerin;

Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Şubesi 40003690-5001 nolu hesabına fakültemizce belirtilen miktarın yatırıldığını gösteren dekontun bir suretini,
Şahıs ise açık adresini,
Kurum veya şirket ise vergi dairesi, numarası ve açık adresini
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi TV Yapım Merkezi Yunusemre Kampüsü 26470 Eskişehir adresine göndermeleri gerekmektedir. VCD ya da DVD’ler fakültemizce hazırlanacak ve ödemeli kargo ile adresinize ulaştırılacaktır. VCD ya da DVD ücretlerine KDV dahil değildir.

Ders Kitapları

Ders Kitaplarının Yeniden Sağlanması


Yeni ders kitabı satın almak isteyen öğrenciler Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası Eskişehir şubesindeki 40003690 – 5001 nolu hesabına;

tek cilt kitaplar için 14 YTL
iki cilt kitaplar için (her cilt için) 10 YTL
bedeli yatıracaklar, hangi kitabı almak istediklerini açıkça belirten dilekçeye bankadan aldıkları dekontun aslını ekleyerek

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kitap Koordinasyon Birimi 26470 ESKİŞEHİR
adresine göndermeleri halinde istedikleri ders kitapları adreslerine ödemeli kargo ile gönderilecektir.

Sitede Ara
AÖF Sınav Tarihleri
 • Vize : 02 - 03 Nisan 2011
 • Final : 28 - 29 Mayıs 2011
 • Bütünleme : 10 - 11 Eylül 2011
Açıköğretim Haberleri
Açıköğretim Not Sorgulama

  T.C. KİMLİK NUMARASI: