İnsan Kaynakları Yönetimi

1.) Performans değerlendirmede belirli puanlara yönelmeyi önlemeye yarayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Zorunlu dağılım

B)      Sıralama

C)      Zorunlu seçim

D)      İkili karşılaştırma

E)      İşaretleme listesi

AÇIKLAMA: Performans değerlendirmede belirli puanlara yönelmeyi önlemeye yarayan yöntem zorunlu dağılımdır.

2.) Bir bireyin işi ile ilgili pozisyonları kişisel yaşam süreci boyunca peşpeşe kullanmasına ne ad verilir?

A)      Rol

B)      Pozisyon

C)      Statü

D)      Kariyer

E)      Kariyer planlaması

AÇIKLAMA: Bir bireyin işi ile ilgili pozisyonları kişisel yaşam süreci boyunca peşpeşe kullanmasına kariyer denir.

3.) Aşağıdakilerden hangisi, işgören açısından bir ücret sisteminde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A)      İşgörenin işlerinde bağımsız olması

B)      Ücret güvenliği sağlanması

C)      Adil olması

D)      Benzer işleri yapanlara göre eşit olması

E)      Başarı farklılıklarını yansıtması

AÇIKLAMA: İşgörenin işlerinde bağımsız olması, gözetim, ve yönetim açısından bulunması gereken özelliklerdendir.

4.) İş değerlemesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Personelin emeğini ölçme becerisidir.

B)      İşin daha iyi yapılmasını sağlama amacıdır.

C)      İşler arasındaki nisbi değer farklılıklarını belirleme yöntemidir.

D)      Personelin işe olan katkısını belirleme çalışmasıdır.

E)      Personelin yeteneklerini geliştirme amacıdır.

AÇIKLAMA: İş değerlemesi, işler arasındaki nisbi değer farklılıklarını belirleme yöntemidir.

5.) Aşağıdakilerden hangisi iş değerleme çalışmalarının işlerin incelenmesi aşamasında yer alır?

A)      Her iş değerinin saptanması

B)      İş yapısının oluşturulması

C)      İşlerin değerlemeye hazır hale getirilmesi

D)      Değerlemenin amacının belirlenmesi

E)      İş gruplarının sınırlanması

AÇIKLAMA: İşlerin değerlemeye hazır hale getirilmesi, iş değerleme çalışmalarının işlerin incelenmesi aşamasında yer alır.

6.) Aşağıdakilerden hangisi puan yöntemi aşamalarından biri değildir?

A)      Kullanılacak faktörlerin seçimi

B)      Faktörlerin kullanılması

C)      Faktörlerin tanımlanması

D)      Faktör derece sayısının saptanması

E)      Faktör derecelerinin tanımlanması

AÇIKLAMA: Faktörlerin kullanılması, puan yöntemi aşamalarından biri değildir.

7.) Anahtar işle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Başarının en yüksek olduğu iştir

B)      En önemli iştir.

C)      En fazla zaman ayrılan iştir.

D)      En çok yapılan iştir.

E)      En fazla ücret alan iştir.

AÇIKLAMA: Anahtar iş, en fazla ücret alan iştir.

8.) Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları veya meslek hastalıkları sonucu oluşan direkt maliyetlerden biri değildir?

A)      Kaza ve hastalık sigortası primleri

B)      Tıbbi müdahale masrafları

C)      İşgücü kayıpları

D)      Malzeme masrafları

E)      Sigortalıya ödenen tazminat

AÇIKLAMA: İş gücü kayıpları, iş kazaları veya meslek hastalıkları sonucu oluşan endirekt maliyetlerdendir.

9.) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede meslek hastalıklarına neden olmaz?

A)      Madensel cisimler

B)      Organik cisimler

C)      Yemekler

D)      Örgütün psiko-sosyal ortamı

E)      Bakteriler

AÇIKLAMA: Yemekler, bir işletmede meslek hastalıklarına neden olmaz.

10.) Aşağıdaki durumlardan hangisi bir meslek hastalığı olarak tanımlanamaz?

A)      Sürekli bilgisayarda çalışan işgörenin gözlerinin bozulması

B)      Fabrikada çalışan işgörenin aşırı gürültüden kulaklarının ağır işitmesi

C)      Torna makinesinde çalışan işgörenin elini makineye kaptırması

D)      Röntgen laboratuvarında çalışan teknisyenin kısırlaşması

E)      İşgörenin kurşun buharı soluması nedeniyle kanser olması

AÇIKLAMA: Torna makinesinde çalışan işgörenin elini makineye kaptırması meslek hastalığı değil, iş kazasıdır.

11.) Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde stres yaratan fiziki çevre koşullarından biri değildir?

A)      Alan düzenlemeleri

B)      Sıkışıklık

C)      Mekansal değişiklik

D)      Mahremiyet yokluğu

E)      Işıklandırma

AÇIKLAMA: Mekansal değişiklik, örgütlerde stres yaratan fiziki çevre koşullarından biri değildir.

12.) Bilgi aktarım düzeyi en yüksek iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Mülakatlar

B)      Kulaktan kulağa iletişim

C)      Yüzyüze görüşme

D)      El kitapçıkları

E)      Anketler

AÇIKLAMA: Bilgi aktarım düzeyi en yüksek iletişim kanalı yüzyüze görüşmedir.

13.) Aşağıdakilerden hangisi sendikaların toplu pazarlıkta gerçekleştirmek istedikleri belirlerken göz önünde bulundurdukları ekonomik faktörlerden biri değildir?

A)      Sendika içi güç çatışmaları

B)      İstihdam koşulları

C)      İşsizlik

D)      Ücret ve fiyatlar düzeyi

E)      Endüstri koşulları

AÇIKLAMA: Sendika içi güç çatışmaları, sendikaların toplu pazarlıkta gerçekleştirmek istedikleri belirlerken göz önünde bulundurdukları ekonomik faktörlerden biri değildir.

14.) Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlık sürecinde işletme yönetiminin ulaşmayı hedeflediği amaçlardan biridir?

A)      İşletmenin varlığını korumak

B)      İşletmenin ekonomik gücünü korumak

C)      İşletmenin özgür girişim hakkını korumak

D)      Ücretleri arttırmak

E)      Karar alanını kısıtlayıcı sınırlamaları önlemek.

AÇIKLAMA: Ücretleri arttırmak toplu pazarlık sürecinde sendikaların hedeflerindendir.

15.) Belli bir büyüklüğe ulaşmış işletmelerde, işçi-işveren ilişkilerini düzenleme ve bu ilişkileri sağlıklı bir biçimde yürütme görevi aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğundadır?

A)      İnsan kaynakları bölümünün

B)      Finans bölümünün

C)      Üretim bölümünün

D)      Araştırma-geliştirme bölümünün

E)      Pazarlama bölümünün

AÇIKLAMA: Belli bir büyüklüğe ulaşmış işletmelerde, işçi-işveren ilişkilerini düzenleme ve bu ilişkileri sağlıklı bir biçimde yürütme görevi İnsan Kaynakları bölümünün sorumluluğundadır.

16.) Aşağıdakilerden hangisi işçilerin sendikalaşmaya gitmelerindeki temel nedenlerden biri değildir?

A)      Yüksek ücret

B)      Personel kariyer beklentileri

C)      İş güvencesi

D)      Ücret dışı hakların arttırılması

E)      Bir gruba ait olması

AÇIKLAMA: Personelin kariyer beklentileri, işçilerin sendikalaşmaya gitmelerindeki temel nedenlerden biri değildir.

17.) İnsan kaynakları bilgi sistemi, aşağıdakilerden hangisinin bir alt öğesidir?

A)      Yönetim bilgi sisteminin

B)      Pazarlama bilgi sisteminin

C)      Ar-ge bilgi sisteminin

D)      Finans bilgi sisteminin

E)      Üretim bilgi sisteminin

AÇIKLAMA: İnsan kaynakları bilgi sistemi, yönetim bilgi sisteminin bir alt öğesidir.

18.) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde insanların sağlık ve güvenliğine ilişkin kayıtlarda yer alması gereken bilgilerden değildir?

A)      Kaza kayıtları

B)      Çalışanın geçtiği sağlık kontrolleri

C)      Hastalık nedeni

D)      İş kodu

E)      İşin taşıdığı risk

AÇIKLAMA: İş kodu, ücretleme ile ilgili bilgilerdendir.

19.) İnsan kaynakları bilgi önceliklerinin geliştirilmesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)      İnsan kaynaklarına ait bilgilerin önem sıralarının belirlenmesi

B)      İnsan kaynakları bilgi sisteminin geliştirilmesi

C)      Yeni insan kaynakları bilgi sisteminin genişletilmesi

D)      Bilgiye ulaşmak için gerekli yolların seçilmesi

E)      Mevcut kaynakların incelenmesi

AÇIKLAMA: İnsan kaynakları bilgi önceliklerinin geliştirilmesi ile anlatılmak istenen İnsan kaynaklarına ait bilgilerin önem sıralarının belirlenmesidir.

20.) Aşağıdakilerden hangisi amaçlara göre yönetim aşamalarından biri değildir?

A)      Ast ve üstün birlikte ast için hedefler belirlemesi

B)      Uygulama planlarının hazırlanması

C)      Dönem sonunda hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi

D)      Bir sonraki döneme ait performansın planlanması

E)      Hataların ortadan kaldırılması.

AÇIKLAMA: Hataların ortadan kaldırılması, amaçlara göre yönetim aşamalarından biri değildir.

21.) Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirmede kullanılan ortak performans değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?

A)      Geleneksel değerlendirme skalaları

B)      Davranışsal değerlendirme skalaları

C)      Kritik olay yöntemi

D)      İşaretleme listesi yöntemi

E)      Sıralama yöntemi

AÇIKLAMA: Sıralama yöntemi, ortak performans değerlendirme yöntemlerinden biri değildir.

22.) Aşağıdakilerden hangisi kariyer yönetimi modelinin öznel boyutunu oluşturan unsurlardan biri değildir?

A)      Değerler

B)      İşsel eylemler

C)      Kişilik

D)      Tutumlar

E)      Davranışlar

AÇIKLAMA: İşsel eylemler, kariyer yönetimi modelinin öznel boyutunu oluşturan unsurlardan biri değildir.

23.) Bir işgörenin sahip olduğu bilgi, yetenek ve beceri ve güdülerinin geliştirilmesiyle, çalışmakta olduğu organizasyon içindeki ilerleyişinin planlanmasına ne ad verilir?

A)      Güdü

B)      Kariyer

C)      Çalışma biçimi

D)      Kariyer planlaması

E)      Kariyer yönetimi

AÇIKLAMA: Bir işgörenin sahip olduğu bilgi, yetenek ve beceri ve güdülerinin geliştirilmesiyle, çalışmakta olduğu organizasyon içindeki ilerleyişinin planlanmasına kariyer planlaması denir.

24.) Aşağıdakilerden hangisi bireysel planları geliştirme aşamalarından biri değildir?

A)      Objektif verileri toplamak

B)      Personel profillerini çıkarmak

C)      Kariyer üzerinde çalışmak

D)      Ufuk açmak

E)      Danışman olanaklarını kullandırmak

AÇIKLAMA: Kariyer üzerinde çalışmalar yapmak, bireysel planları geliştirme aşamalarından biri değildir.

25.) Aşağıdakilerden hangisi kariyer yönetimi modeli oluşturulurken geçirilen aşamalardan biri değildir?

A)      Personelin belirlenmesi

B)      Politikanın çizilmesi

C)      Ufuk açmak

D)      Danışmanların atanması

E)      Bireysel planların geliştirilmesi

AÇIKLAMA: Ufuk açmak, kariyer yönetimi modeli oluşturulurken geçirilen aşamalardan biri değildir.

26.) Bir işletmede çalışanlara ödenen ücretlerin oluşturduğu sınıra ne ad verilir?

A)      Ücret sınırı

B)      Yeterli ücret

C)      Bireysel ücret

D)      Dinamik ücret

E)      Değişken ücret

AÇIKLAMA: Bir işletmede çalışanlara ödenen ücretlerin oluşturduğu sınıra yeterli ücret denir.

27.) Bir işgörenin normal bir iş karşılığı elde ettiği ücrete ne ad verilir?

A)      Çıplak ücret

B)      Garantili ücret

C)      Primli ücret

D)      Kök ücret

E)      Parçabaşı ücret

AÇIKLAMA: Bir işgörenin normal bir iş karşılığı elde ettiği ücrete kök ücret denir.

28.) Aşağıdakilerden hangisi işgörenin prim başlangıç noktasının belirlenmesinde kullanılmaz?

A)      İş etütleri

B)      Geçmiş yıl verileri

C)      Anket

D)      Deneyler

E)      İstatistiksel değerler

AÇIKLAMA: Anket işgörenin prim başlangıç noktasının belirlenmesinde kullanılmaz.

29.) Aşağıdakilerden hangisi koruma işlevinin temel ilke ve sorumluluklarından biri değildir?

A)      Yönetim

B)      Koruma işlevinin oluşturulması

C)      Sorumluluk dağıtımı

D)      Eğitim sisteminin kurulması

E)      Kayıt sistemlerinin yerleştirilmesi

AÇIKLAMA: Koruma işlevinin oluşturulması, koruma işlevinin temel ilke ve sorumluluklarından biri değildir.

30.) Aşağıdakilerden hangisi indirekt maliyetlerden biri değildir?

A)      İşgücü kayıpları

B)      Üretim kaybı

C)      Siparişlerin karşılanamaması

D)      Devletçe yapılacak soruşturma masrafları

E)      Malzeme masrafları

AÇIKLAMA: Malzeme masrafları, indirekt maliyetlerden biri değildir.

Yorum Ekle

*
Sitede Ara
AÖF Sınav Tarihleri
  • Vize : 02 - 03 Nisan 2011
  • Final : 28 - 29 Mayıs 2011
  • Bütünleme : 10 - 11 Eylül 2011
Açıköğretim Haberleri
Açıköğretim Not Sorgulama

    T.C. KİMLİK NUMARASI: