Genel Muhasebe

1. Aşağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini gösterir?

 

a. Varlıklar + Gelirler = Kaynaklar + Giderler

b. Varlıklar + Giderler = Kaynaklar + Gelirler

c. Varlıklar = Borçlar + Sermaye

d. Varlıklar = Sermaye – Borçlar

e. Varlıklar – Alacaklar = Sermaye – Borçlar

 

 

 

 

2. İşletmenin belirli bir tarihteki mali yapısını gösteren mali tabloya ne ad verilir?

 

a. Fon Akım Tablosu

b. Kar Dağıtım Tablosu

c. Genel Geçici Mizan

d. Gelir Tablosu

e. Bilanço

 

 

 

 

3. İşletmenin mali yapısı ve faaliyet sonuçları ile ilgili bilgilerin özetlendiği formlara ne ad verilir?

 

a. Bilanço

b. Gelir Tablosu

c. Mali Tablo

d. Fon Akım Tablosu

e. Kar Dağıtım Tablosu

 

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesaplarının sınıflandırılmasında kullanılan bir ad değildir?

 

a. Aktif hesaplar

b. Pasif hesaplar

c. Borç hesapları

d. Gelir hesapları

e. Öz Sermaye hesapları

 

 

 

5. Herhangi bir mali olayla ilgili ayrıntılı bilgilerin izlendiği hesaplara ne ad verilir?

 

a. Ana hesap

b. Yardımcı hesap

c. Nazım hesap

d. Asli hesap

e. Düzenleyici hesap

 

 

 

6. Bir işletmede kullanılacak hesapların sistemli ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne denir?

 

a. Hesap

b. Bilanço

c. Gelir Tablosu

d. Envanter

e. Hesap Planı

 

 

 

7. Büyük defterdeki ana hesaplarda, aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmez?

 

a. Yevmiye madde numarası

b. Kayıt tarihi

c. Hesap adı

d. Borç tutarı

e. Alacak tutarı

 

 

 

8. Mali işlemlerin gerçekleşme sırasına göre, topluca kaydedildiği deftere ne ad verilir?

 

a. İşletme Hesabı defteri

b. Büyük defter

c. Envanter defteri

d. Demirbaş defteri

e. Yevmiye defteri

 

 

 

9. Ana hesaplardaki bilgilerin ayrıntısının izlendiği hesapların yer aldığı deftere ne ad verilir?

 

a. Yardımcı defter

b. Büyük defter

c. Yevmiye defteri

d. Envanter defteri

e. İşletme Hesabı defteri

 

 

 

10. Yevmiye defterinden büyük deftere aktarılan kayıtların doğruluğunu kontrol etmek üzere kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

 

a. Kasa fişleri

b. Mahsup fişi

c. Mizan

d. Hesap

e. Hesap planı
 

 

 

11. Muhasebe kayıtları için tutulması zorunlu defterleri, kullanılmadan önce kim tasdik eder?

 

a. Yeminli mali müşavir

b. Serbest muhasebeci mali müşavir

c. Vergi dairesi

d. Ticaret odası

e. Noter

 

 

 

12-)     İnsan ihityiaçlarını karşılamak amacıyla para araç-gereç malzeme, hammede, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üreten iktisadi birimlere ne ad verilir ?

 

A)      Muhasebe

B)      İşletme

C)      Girişimci

D)      Müteşebbis

E)      Analiz

 

 

 

13-)     İşletmenin var olabilmesi için sahip olduğu ekonomik değerlere ne ad verilir?

 

A)      Borç

B)      sermaye

C)      Varlık

D)      Kaynak

E)      Muhasebe

 

 

 

 

14-)     Net satışlar ile satılan malların maliyeti arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 

A)      Varlıkları

B)      Kaynakları

C)      Faaliyet karını

D)      Brüt satış karını

E)      Net karı

 

 

 

15-)     Aşağıdakilerden hangisi hem bilanço hem de gelir tablosunda yer alır?

 

A)      Net Kar

B)      Faaliyet Karı

C)      Brüt Satış Karı

D)      Satışlar

E)      Mal mevcudu

 

 

 

 

16-)     Maddeler şeklinde kayıt yapılan defter aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)      Yevmiye defteri

B)      Büyük defteri

C)      Envanter defteri

D)      Günlük perakende satış ve hasılat defteri

E)      İşletme hesabı defteri

 

 

 

 

17-)   Muhtemel zararların kayda alınması muhasebenin hangi temel kavramının bir gereğidir?

 

A)      İhtiyatlılık kavramı

B)      Sosyal sorumluluk kavramı

C)      Tam açıklama kavramı

D)      Süreklilik Kavramı

E)      Öğün önceliği kavramı

 

 

 

18-)   Devamlı envanter yönteminde mevcut malın maliyetini aşağıdakilerden hangisi verir?

 

A)      Ticari mallar hesabının borç tutarı

B)      Ticari mallar hesabının alacak tutarı

C)      Ticari mallar hesabının borç kalanı

D)      Satılan ticari malın maliyeti hesabının borç tutarı

E)      Yurtiçi satışları hesabının alacak tutarı

 

 

 

19-)   İşletme emrine düzenlenen veya ciro edilen çekler hangi hesaba veya ne şekilde kaydedilir?

 

A)      Alınan çekler hesabının borç tarafına

B)      Alınan çekler hesabının alacak tarafına

C)      Verilen çek ve ödeme emirleri hesabının borç tarafına

D)      Verilen çek ve ödeme emirleri hesabının alacak tarafına

E)      Bankalar hesabının alacak tarafına

 

 

 

20-)   Bir yıl yada normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan varlıklara ne ad verilir?

 

A)      Menkul kıymet

B)      Hazır değer

C)      Duran Varlık

D)      Dönen Varlık

E)      Ticari varlık
 

 

Yorum Ekle

*
Sitede Ara
AÖF Sınav Tarihleri
  • Vize : 02 - 03 Nisan 2011
  • Final : 28 - 29 Mayıs 2011
  • Bütünleme : 10 - 11 Eylül 2011
Açıköğretim Haberleri
Açıköğretim Not Sorgulama

    T.C. KİMLİK NUMARASI: