Genel İşletme Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin sahip olduğu kay­nakların bireyler ve kurumlar arasında dağılımını temel alan kurallar bütününü ifade etmektedir? 

A) Girişim 

B) Ekonomik Sistem 

C) Pazar Ekonomisi 

D) Planlı Ekonomi 

E) Üretim Öğeleri 


 

2) Aşağıdakilerden hangisi, H. Fayol’un işletmelerde ge­çer­li işlevleri ara­sında yer almaz? 

A) Yönetim İşlevleri 

B) Teknik Faaliyet 

C) Destekleyici İşlev 

D) Finansal İşlev 

E) Güvenlik Faaliyeti 


 

3) İşletmelerin mevcut faaliyetlerini genişleterek bü­yü­me­si aşağıdaki büyüme türlerinden hangisinin kap­sa­mında yer alır? 

A) İç Büyüme 

B) Dış Büyüme 

C) Dikey Büyüme 

D) Yatay Büyüme 

E) Birleşerek Büyüme 


 

4) Aşağıdakilerden hangisi etik kavramı üzerinde uzlaşmanın nedenlerinden biri değildir? 

A) İşletmelerin içeriden ve dışarıdan çeşitli çıkar kümelerinin etkisi altında olmaları 

B) Pay sahiplerinin, tüketicilerin, toplumun, çalışanların, devletin ve sendikaların, işletmeleri çeşitli biçimlerde etkilemeleri 

C) Toplumun büyük bir hızla değişmesi 

D) Değerlerin, anlayışların ve toplumsal normların son yıllarda evrim geçirmekte olması 

E) Etiğin, değişimlere karşı temellerini koruması 


 

5) Aşağıdakilerden hangisi, işletmeyi bir bütün olarak gör­meye ve bütüne yönelik politika ve strateji geliştirmeye yarayan yönetsel yetenektir? 

A) Teknik Yetenek 

B) Beşeri Yetenek 

C) Fiziki Yetenek 

D) Düşünsel Yetenek 

E) Kavramsal Yetenek 


 

6) Karar verme sürecine yol gösteren genel açıklamaları kapsayan ve kararların sınırla­rını belirleyen plan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Program 

B) Proje 

C) Kurallar 

D) Politika 

E) Gen yöntemler 


 

7) Aşağıdakilerden hangisi, yetki türleri ile ilgili yanlış bir ifadedir? 

A) Komuta yetkisi yukarıdan aşağıya doğrudur. 

B) Kurmay yetkiye sahip olan kişilerin emir verme hakkı yoktur 

C) Kurmay yetkiye sahip yöneticiler ödüllendirme ve cezalandırmada buluna­bilir 

D) İşlevsel yetki belli bir konuda uzman olan kişilere verilir 

E) İşlevsel yetki belli bir görevle sınırlıdır 


 

8) Aşağıdakilerden hangisi, işe yeni alınan personelin, işe ve işletmeye uyum sağlamasına yönelik çalışmalardır? 

A) Personel Eğitimi 

B) Personel Geliştirme 

C) İşbaşı Eğitimi 

D) İşe Alıştırma 

E) Personel Analizi 


 

9) Konferans ve Seminerler 

A) Simulasyon 

B) Uygulamalı Eğitim 

C) Rol Oynama 

D) Laboratuar Yöntemi 

E) Uygulamalı eğitim işbaşı eğitimde kullanılan bir yöntemdir 


 

10) Aşağıdakilerden hangisi, pazar­la­manın özellikleri arasında yer almaz? 

A) İnsan istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir 

B) Ürünler, hizmetler ve düşün­ce­lerle ilgilidir 

C) Üretim sonrası başlayıp, satışa kadar devam eden bir süreçtir 

D) Pazarlama sürekli değişen çevre koşullarında yerine getirilir 

E) Pazarlama çeşitli faaliyetler bütünü veya sistemidir. 


 

11) Aşağıdakilerden hangisi, pa­zar­lama araştırması sürecinin aşamaları arasında yer almaz? 

A) Araştırma konusu problemin tanımlanması 

B) Durum analizi 

C) Psikografik araştırmanın ya­pıl­ması 

D) Verilerin toplanacağı kaynakların seçimi 

E) Araştırma raporunun hazır­lanması 


 

12) Aşağıdakilerden hangisi, kolayda malların özellikleri arasında yer almaz? 

A) Marka, ambalaj ve etiket önemlidir 

B) Marka bağımlılığı yaratmak için çok reklam yapılması gerekir 

C) Çok sayıda perakendecide bulunmalıdır. 

D) Perakendecilerin satış için özel bir çaba sarfetmesi gerekir 

E) Kendin seç-al yönetimi uygulanır 


 

13) Aşağıdakilerden hangisi, ürünün yaşam eğrisinin aşamaları arasında yer almaz? 

A) Ürün geliştirme dönemi 

B) Giriş dönemi 

C) Gelişme dönemi 

D) Olgunluk dönemi 

E) Gerileme dönemi 


 

14) Potansiyel müşterilere ürün hakkında bilgi vererek, belirli bir ürün markasından ziyade bir ürün grubu için talep yaratmaya yönelik reklam aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kurumsal Reklam 

B) Ürün Reklamı 

C) Öncü Reklam 

D) Rekabetçi Reklam 

E) Hatırlatıcı Reklam 


 

15) Aşağıdakilerden hangisi, kişisel satışın üstünlüklerinden sayılamaz? 

A) iki ya da daha çok kişi arasında yüzyüze ve doğrudan ilişki kurulur. 

B) Satış ilişkisi yanında arkadaşlık ilişkileri de gelişebilir, dolayısıyla olumlu bir satış ortamı yaratılabilir 

C) Alıcı, satış görevlisinin çabası karşısında satın alma zorunluluğu duyabilir 

D) Satış görevlisi bilgileri kolaylıkla toplayabilir 

E) Kamuya açık bir iletişim unsurudur 


 

16) Aşağıdakilerden hangisi, mal ve hizmet arasındaki farklardan biri değildir? 

A) Hizmetin kalitesini ölçmek kolaydır 

B) Malda tüketiciyle birebir ilişki düşüktür 

C) Hizmetler depolanamaz 

D) Mal üretiminde sermaye yoğundur 

E) Hizmette tüketicilerin katılımı çoktur 


 

17) Aşağıdakilerden hangisi, tek üretim proje sistemlerinin özellikleri arasında yer almaz? 

A) Karmaşık bir örgütlenme yapısı vardır 

B) Çok yönlü uzmanlık gerektirir 

C) Basit araç-gereç ve dona­nımdan yararlanılır 

D) Üretim kısa sürede gerçek­leştirilir 

E) Yerinde üretim yapılır 


 

18) Aşağıdakilerden hangisi, süreç tasarımının gerekli olduğu durumlar arasında yer almaz? 

A) Mevcut süreç, maliyetleri arttırıyorsa 

B) Mevcut süreç, verimliliği azaltıyorsa 

C) Üretilen ürün ve hacminde değişiklik yoksa 

D) Mevcut süreç, çalışanların moralini bozuyorsa 

E) Hastane, banka, restaurant gibi yerlerde bıktırıcı kuyruklar oluşuyorsa 


 

19) Aşağıdakilerden hangisi, süreç tasarımını etkileyen etmenler arasındadır? 

A) Ürün kalitesi 

B) Amaç ve politikalar 

C) Pazarlama stratejileri 

D) Üretim olanakları 

E) Ekonomik değerlendirmeler 


 

20) Aşağıdakilerden hangisi, bilgi işleme yöntemleri arasında yer almaz? 

A) Elle bilgi işleme yöntemi 

B) Teknik bilgi işleme yöntemi 

C) Mekanik bilgi işleme yöntemi 

D) Elektoromekanik bilgi işleme yöntemi 

E) Elektronik bilgi işleme yöntemi 


 

21) Aşağıdakilerden hangisi, internet teknolojisinin işletme içi iletişimde kullanılmasıdır? 

A) Ofis İnterneti 

B) Web 

C) WAN 

D) Network 

E) İntrane 


 

22) Yarısı peşin, yarısı senetli olarak 50 milyon liralık bir mal alımında muhasebe eşitliğine göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğrudur? 

A) Mal 50.000.000 (artış) Banka kredileri 50.000.000 (artış) 

B) Kasa 50.000.000 (azalış) Mal 50.000.000 (azalış) 

C) Mal 50.000.000 (artış) Alacak senetleri 50.000.000 (azalış 

D) Kasa 25.000.000 (azalış) Mal 50.000.000 (artış) Borç senetleri 25.000.000 (azalış) 

E) Mal 50.000.000 (artış) Borç senetleri 25.000.000 (artış) Kasa 25.000.000 (azalış) 


 

23) Aşağıdakilerden hangisi, nakit bütçesinin yararları arasında yer almaz? 

A) İşletmenin borçlanmasını bir plan dahilinde yürütmesini sağlar. 

B) Nakdin etkili kullanılmasını sağlar. 

C) Borçların ödeme zaman­la­rının planlanmasını olanaklı kılar 

D) Proforma bilançosunun yapıl­masına yarar 

E) Nakdin etkili kullanılmasını sağlar 


 

24) Aşağıdakilerden hangisi, ça­lış­ma sermayesi düzeyini etki­leyen başlıca unsurlardan biri değildir? 

A) Ekonomik yapı 

B) İşletmenin faaliyet konusu  

C) İşletmenin büyüklüğü 

D) Satışlardaki düzenlilik 

E) Satışlardaki artış ya da azalış oranı 


 

25) Aşağıdakilerden hangisi, para yaratmayan finansal kurumlar arasında yer almaz? 

A) Ticaret Bankaları 

B) Kalkınma Bankaları 

C) Yatırım Bankaları 

D) Sigorta Bankaları 

E) Leasing Şirketleri 


 

26) Finansal piyasaları en çok etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Milli Gelir 

B) Enflasyon 

C) Risk Oranı 

D) Faiz 

E) Hukuki Yapı 


 

27) İki veya daha çok ortağın kendi faaliyetlerini sürdürürken, belli bir işi görmek için sürekli veya geçici bir şirket kurup bu şirketin faaliyetleri için kendi işletmelerinden teknik mali ve ticari destek sağlamak üzere an­laş­malarıyla gerçekleşen oluşu 

A) Konsorsiyum 

B) Kartel 

C) Trös 

D) Joint Venture 

E) Çokuluslu işletme 


 

28) Aşağıdakilerden hangisi, mülkiyetin yatırım yapan işletmeye ait olmasının sakıncalı yönle­rin­den biri değildir? 

A) Yerel ortağın sağlayacağı yardımdan uzak kalma 

B) Risklerin artması 

C) Ürün başarılı olmadığında bütün yatırımın yok olması 

D) İşletmelerin tam mülkiyetle yatırım yapma olanağının azalması 

E) Yönetim esnekliğinin sağ­lan­­ması 


 

29) Aşağıdakilerden hangisi, çokuluslu işletmelerin karşıla­ya­cağı sorunlardan biri değildir? 

A) Toplumsal Farlılıklar 

B) Kültürel Farlılıklar 

C) Ekonomik Farlılıklar 

D) Yasal Farklılıklar 

E) Üretim Farlılıkları 


 

30) Çokuluslu işletmelerde organizasyon değişikliğine ih­tiyaç duyulmayan işlev aşağıdakilerden hangi­sidir? 

A) Üretim 

B) Pazarlama 

C) Üst Yönetim 

D) Politika 

E) Muhasebe

Yorum Ekle

*
Sitede Ara
AÖF Sınav Tarihleri
  • Vize : 02 - 03 Nisan 2011
  • Final : 28 - 29 Mayıs 2011
  • Bütünleme : 10 - 11 Eylül 2011
Açıköğretim Haberleri
Açıköğretim Not Sorgulama

    T.C. KİMLİK NUMARASI: